Veiligheid middels een goede veiligheidscultuur (deel 1)

Het aantal arbeidsongevallen stijgt. In de eerste helft van 2015 waren er 1149 arbeidsongevallen, terwijl in de eerste helft van 2016 dit aantal met 151 is toegenomen tot 1300. Daarbij is tevens het aantal dodelijke ongevallen toegenomen van 27 in de eerste zes maanden van 2015, naar 42 in de eerste zes maanden van 2016. Dat zijn er bijna 2 per dag! De kosten die gemoeid gaan met verzuim ten gevolge van arbeidsongevallen is een substantiële kostenpost, jaarlijks is hier ruim 1,2 miljard euro mee gemoeid. De risicofactoren voor arbeidsongevallen zijn zeer divers, hierbij valt onder meer te denken aan vergrijzing, werkdruk, werken met weinig autonomie, maar ook ongewenst gedrag. De laatst genoemde levert een grote bijdrage aan de onveilige werksituaties.

 

We zien in Nederland verschillende ontwikkelingen omtrent veilig werken en we zien daarbij tevens dat het een steeds grote rol speelt in de bedrijfsvoering. Naast de financiële consequenties speelt ook het menselijk leed ten gevolge van een ongeval een belangrijke drijfveer voor bedrijven om arbeidsomstandigheden voortdurend te verbeteren. Het aantal ongevallen blijkt hierdoor echter niet tot het gewenste niveau te dalen. Regels zijn er genoeg, maar hoe zorgt u ervoor dat de medewerkers zich ook daadwerkelijk veilig gaan gedragen? En hoe kan een organisatie de gehele bedrijfscultuur in teken van veiligheid en veilig gedrag stellen? In deel 2 gaan we in op deze vragen. In deel 1 nemen wij u mee in de schadelastbeheersing.

 

Wanneer het gaat over ongevallen moet zowel gedacht worden aan ongevallen met een ernstig letsel als aan ongevallen met een ‘verzwikte enkel’. Oftewel van ongevallen met minimale gevolgen tot ongevallen met zeer ernstige gevolgen. Beide gradaties vinden wekelijks tot dagelijks plaats alleen horen we via het nieuws allen de zware (dodelijke) ongevallen. De kleinere en ‘minder’ ernstige ongevallen worden niet met de buitenwereld gedeeld. Laat het nu alleen zo zijn dat juist die kleine, minder ernstige ongevallen voor veel frustraties zorgen bij organisaties. Het wordt vaak afgedaan met “wat dom van me” en de kans dat het nogmaals gebeurt is niet reëel. De vraag is hoe komt dit?

 

Ernstige ongevallen komen relatief minder vaak voor dan de kleinere ongevallen. Deels wordt dit veroorzaakt doordat een organisatie in eerste instantie zorg draagt voor risicovermindering bij de meest gevaarlijke situaties binnen de organisatie. En terecht natuurlijk! Niemand zit te wachten op ernstige ongevallen. Daardoor krijgen de wat minder risicovolle situaties in de organisatie automatisch minder prioriteit. Een vervelend gevolg hiervan is dat het aantal ongelukken niet of nauwelijks afneemt.

 

Technische en organisatorische oplossingen worden dan bedacht om ook de minder ernstige ongevallen aan te pakken; een aanpassing aan de machine of een andere inrichting van de organisatie. Dit helpt uiteraard en een organisatie moet dit ook zeker goed regelen. Maar wat we vaak zien is dat het effect niet voldoende is. Daarbij worden er ook extra regels bedacht waar de medewerkers zich aan moeten houden. Het is de vraag of de mensen dat ook doen en zo niet, worden zij daar op aangesproken? Nu we het toch over regels hebben; in elke organisatie vinden we een veiligheidsreglement. Bij de ene nog dikker dan de andere. De medewerker moet bij indiensttreding dit document tekenen voor ‘ontvangst’. Wij vinden dit opmerkelijk. U niet? Veiligheid is zowel voor de medewerker als voor de organisatie van levensbelang en wat er gebeurt is dat iemand alleen hoeft te tekenen voor ontvangst! Zou het niet veel logischer zijn dat de nieuwe medewerkers tekenen voor het feit dat ze zich aan de regels gaan houden?

 

In deel 2 leest u wat veilig gedrag is en hoe u een veilige cultuur kunt creëren.

 

Masterclass Veiligheid & Gedrag : Meer informatie en aanmelden