Arboguard

Arboguard: de consultancy oplossing voor knelpunten bij de implementatie van Eigen Regie Model en ondersteuning voor Zelfregie van de medewerker.

Arboguard is een partner die maatwerkoplossingen vanuit de consultancy biedt voor inzetbaarheidsvraagstukken van bedrijven waarbij wij ons specifiek richten op het oplossen van knelpunten in de arbodienstverlening. Wij werken bij voorkeur samen met de bestaande arbodienst en richten ons niet primair op tradiotionele taken als inzet van bedrijfsartsen voor verzuimbegeleiding en risicoinventarisatie en ook niet op een bestaande goed functionerende providerboog. Daarmee voorkomen we ook dubbele kosten voor de klant.

Uitgaande van het kwadranten model van Falke & Verbaan  hanteren wij twee proposities namelijk :

  1. Arboguard 3.0: ondersteuning bij de uitvoering van het Eigen RegieModel

Arboguard 3.0 ondersteunt bedrijven en leidinggevenden bij de aansturing van Het Eigen Regie Model ( kwadrant IIi van het kwadrantenmodel van Falke & Verbaan). Wanneer er probblemen zijn met de span of control van leidinggevenden door middel van het inzetten van een verzuimcoach vanuit de gedragsmatige visie, ter voorkoming van een onnodig beroep op de capaciteit van de bestaande arbodienstverlener en dus ter voorkoming van verder oprekken van de verzuimduur.

  1. Arboguard 5.0: de eerste arbodienstverlener die de medewerker centraal zet

Arboguard 5.0 is een gamechager op het gebied van inzetbaarheid van medewerkers. Arboguard is de eerste arbodienstverlener die primair wordt aangestuurd door medewerkers. Arboguard heeft – in tegenstelling  tot gewone arbodiensten –  niet als eerste opdracht schadelast te beheersen of UWV-sancties te voorkomen, maar wel om de medewerker de regie terug te geven over diens eigen inzetbaarheid. De insteek is dan ook bij uitstek preventief en waar nodig curatief. De aanpak van Arboguard richt zich op de volgende aspecten:

  • Het ondersteunen van de medewerker door middel van vraaggestuurde interventies op het gebied van gezondheid, gedrag en arbeidsomstandigheden.
  • Het in kaart brengen van persoonsgebonden en organisatiegebonden risico-factoren.
  • De inzet van de medewerkerscoach ter ondersteuning van de self efficacy (zelf regie) van de medewerker.
  • De mogelijkheid van een onafhankelijk advies (second opinion) door een gecertificeerde bedrijfsarts of indien gewenst verzekeringsarts.

Arboguard is geen claimbeoordelaar en eerder vergelijkbaar met de preventiediensten in België en andere landen maar is ook opgericht om een oplossing te bieden om de onvolkomendheden in de reguliere arbodienstverlening op te lossen of aan te vullen.
Arboguard maakt arbodienstverlening mogelijk volgens kwadrant “V” van het kwadrantenmodel van Falke & Verbaan (Performance model). Vandaar de toevoeging 5.0.

De rol van de werkgever bij Arboguard zal, net zoals bij de maatwerkregeling vanuit de Arbowet, uitgaan van overeenstemming tussen medezeggenschap en directie over de inzet van Arboguard en de samenstelling van de dienstverlening. De werkgever betaald op grond van de Arbowet voor de voorzieningen die de inzetbaarheid van de medewerker moet ondersteunen.
Arboguard is daarmee onderdeel van ‘goed werkgeverschap’ omdat het medewerkers in staat stelt regie te pakken over hun eigen inzetbaarheid, wat uiteindelijk ten goede komt aan de hele organisatie en de maatschappij.

Wij geloven dat Arboguard voor meer betrokken medewerkers zorgt en dat de focus op zelfregie en verantwoordelijkheid van medewerkers vergroot wordt.
Arboguard kent geen verborgen verdienmodellen of koppelverkoop en leidt uiteindelijk tot lagere kosten van de reguliere arbodienstverlening.