Weer subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid voor Sociale Partners

O&O-fondsen en samenwerkingsverbanden van sociale partners kunnen subsidie vragen voor projecten om werkenden langer gezond en vitaal aan het werk te houden. Het kabinet heeft daar 12,5 miljoen euro voor. In september start een nieuwe ESF-regeling (Europees Sociaal Fonds) ‘Duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren’. Staatssecretaris Klijnsma van SZW publiceerde de regeling 11 mei. Belangstellenden kunnen dus een aanvraag voorbereiden.

 

Samenwerking loont
De regeling is gebaseerd op evaluatie door Ecorys van een eerdere gelijksoortige regeling. Verder zijn er eind 2015 en begin 2016 expertmeetings geweest met sociale partners en O&O-fondsen. De eerste aanvraagperiode loopt van 19 september tot 28 oktober 2016. De subsidiabele kosten bedragen per project minimaal € 120.000 en maximaal € 500.000. In een samenwerkingsverband kan dit drie keer dat bedrag worden. De subsidie bedraagt 50% van die kosten.

Niet alleen O&O-fondsen, maar ook regionale, sectorale en intersectorale samenwerkingsverbanden kunnen subsidie aanvragen. Zo wil men het bereik van de regeling vergroten. Het verband kan bestaan uit ten minste een werknemersorganisatie en een werkgeversorganisatie, of ten minste uit een werknemersorganisatie en twee arbeidsorganisaties die zijn aangesloten bij een werkgeversorganisatie.
Voor een verband met twee of meer O&O-fondsen als samenwerkingspartner, kunnen de maximale projectkosten worden vermeerderd met het aantal O&O-fondsen tot een maximum van € 1,5 miljoen. Hierin klinkt door dat de minister samenwerking wil over de grenzen van sectoren. Dit geeft kansen voor bijvoorbeeld regionaal sterke arbodienstverleners die partijen bij elkaar kunnen brengen!

 

Grote verscheidenheid in projecten
Het Agentschap SZW plaatst een menukaart op haar website. Die voorbeelden geven inzicht in wat
past binnen de subsidieregeling. De thema’s daarvan zijn de volgende.

a. Het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken
De regeling noemt als voorbeelden aanpak van psychosociale belasting, en ongewenst gedrag – waaronder discriminatie, agressie, (seksuele) intimidatie en pesten op het werk –voorkomen en mensen om leren gaan met werkdruk. Ook tegengaan van discriminatie op de werkvloer kan een onderwerp zijn. “Voor de volledigheid wordt verder vermeld dat het niet in de rede ligt dat het project gericht is op activiteiten die de zorgplicht en wettelijke plicht van de werkgever raken. Hierbij kan worden gedacht aan de risico-inventarisatie en -evaluatie en het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, of gangbare branchestandaarden als ISO-certificering en VCA-certificering. Deze opsomming is niet limitatief.”

b. Het bevorderen van goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap, betrokkenheid van werkenden en employability
In de toelichting staan voorbeelden: bieden van meer invloed op de inrichting van het werk, zelfsturende teams, werksfeer en het up to date houden van vaardigheden.

c. Het stimuleren van arbeidsmobiliteit van werkenden, waaronder regionale en intersectorale arbeidsmobiliteit
Ook sociale partners vinden dat de arbeidsmobiliteit van werkenden moet worden bevorderd, met extra aandacht voor ouderen en groepen die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt, zoals laagopgeleiden en arbeidsbeperkten.

 

Subsidie voor bedrijven komend najaar – Falke & Verbaan helpt u graag
Dit najaar zal er ook, net als in 2014 en 2015, een bedrag beschikbaar komen waar individuele arbeidsorganisaties een beroep op kunnen doen ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van hun werkenden. Wij hebben hier met onze consultants de nodige ervaring in opgedaan en wij zijn u graag behulpzaam met het gezamelijk uitwerken van uw subsidieaanvraag.