Sociale veiligheid

Op 13 mei 2014 heeft Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de aftrap gegeven voor de overheidscampagne ‘Check je werkstress’. Deze landelijke campagne is gericht op preventie van werkstress. Hieronder volgt kort de inhoud van de campagne en wat dit voor uw organisatie betekent.

Inhoud campagne

Uit onderzoek van onder anderen de NEA en de EU komt een toename van werkstress naar voren. Deze werkstress is veelal een gevolg van een combinatie van omstandigheden op het werk en in de privésfeer. Ook blijkt uit het EU-onderzoek dat meer dan 50% van de ervaren stress samenhangt met de economische situatie. De campagne van de SZW is bedoeld om werkgevers en werknemers te wijzen op de risico’s van teveel werkstress en om het onderwerp ook op het werk bespreekbaar te maken. Meer informatie kunt u vinden op http://campagne.arboineuropa.nl/.

Wat is belangrijk voor uw organisatie?

De arbeidsinspectie zal gaan controleren in hoeverre werkstress aspecten adequaat zijn meegenomen en gemeten in uw Medewerker Tevredenheidonderzoek (MTO) en Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Daarnaast kijkt de inspectie of uw organisatie beleid heeft ontwikkeld op het gebied van werkstress.

Ondersteuning Falke & Verbaan

Falke & Verbaan spreekt in plaats van ‘werkstress’ liever over ervaren werkstress of Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA). PSA kan een gevolg zijn van werkdruk, maar ook van o.a. pesten, agressie en geweld op de werkvloer. Inmiddels hebben diverse organisaties ons gevraagd om de PSA-problematiek in kaart te brengen, deze te helpen nuanceren en waar nodig te ondersteunen in een gerichte aanpak. Falke & Verbaan beschikt, naast de Vitality & Performace Monitor, over licenties voor de volgende 3 gevalideerde instrumenten om de problematiek in kaart te brengen:

Duurzame Inzetbaarheids indeX (DIX)

De DIX geeft medewerkers inzicht in hun Gezondheid & Energie, Vakkennis & Vaardigheden, Motivatie & Betrokkenheid en Werk-Privé balans. Op individueel niveau stimuleert de DIX medewerkers om actief met hun eigen aandachtspunten aan de slag te gaan. Daarnaast geeft de DIX mogelijkheid om op collectief niveau inzicht te verwerven in aspecten m.b.t. duurzame inzetbaarheid op collectief niveau. Denk hierbij aan het gehele personeel, bepaalde leeftijdsgroepen, functiegroepen, teams, afdelingen etc. Lees meer

Werken in Balans Scan (WiB)

De WiB is een instrument dat medewerkers een individuele spiegel biedt t.a.v. hun optimale en duurzame inzetbaarheid. De WiB geeft een medewerker inzicht in de ‘fit’ tussen hem en het werk in het kader van tevredenheid, motivatie en inspiratie. De WiB brengt tevens de talent ontwikkeling en mogelijkheden voor interne en externe mobiliteit in kaart. De medewerker krijgt een gesprek aangeboden met een WiB coach. Verder biedt de WiB tevens de mogelijkheid voor rapportages op niveau van organisatie, afdeling, team, business unit, leeftijd of functie. Lees meer

Het Stressmodel

Het Stressmodel is een gevalideerde vragenlijst welke de organisatie inzicht biedt in de beleving van zijn medewerkers op een drietal concepten (stressoren, energiebronnen en spanningsklachten). Deze drie concepten geven een totaal beeld van de ervaren werkstress binnen uw organisatie. Verder geeft het Stressmodel concrete sturingsinformatie middels thema’s welke de aandacht behoeven om de ervaren spanningsklachten (de fysieke en psychologische uitingen van stress) te verminderen. Daarnaast is het mogelijk om een onderlinge vergelijking te maken tussen onderdelen/afdelingen/teams binnen de eigen organisatie (interne benchmarking) en – als totale organisatie – met de beroepsbevolking Nederland (externe benchmarking). Lees meer

Naast het in kaart brengen van de psychosociale arbeidsbelasting kan Falke & Verbaan uw organisatie ook begeleiden bij de aanpak van aspecten die de psychosociale arbeidsbelasting negatief beïnvloeden. Hierbij staat een gedragsmatige invalshoek centraal.

Bekijk meer informatie over de gedragsmatige aanpak van psychosociale arbeidsbelasting.

Wilt u meer informatie over het in kaart brengen van de psychosociale arbeidsbelasting in uw organisatie?
Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze medewerkers.