Resultaten Nederlandse VerzuimEnquête bekend

Opnieuw is dit jaar de Nederlandse VerzuimEnquête uitgevoerd op initiatief van organisatieadviesbureau Falke & Verbaan. Uit de resultaten komt onder andere naar voren dat bijna de helft van het verzuimpercentage in organisaties veroorzaakt wordt door langdurig verzuim (6-52 weken). Verder ligt het verzuimpercentage in de sectoren Overheid en Zorg hoger dan het Nederlands gemiddelde. Daarnaast blijkt dat organisaties (in deze sectoren) die aangesloten zijn bij een grote arbodienst, meer langdurig verzuim hebben dan organisaties die aangesloten zijn bij kleinere arbodiensten of samenwerken met ZZP’ers (al dan niet via een netwerkorganisatie).

In het onderzoek zien we bij organisaties, aangesloten bij grote arbodiensten, een lager percentage nulverzuim. Dit wil zeggen dat er binnen dergelijke organisaties een groter gedeelte van de medewerkers jaarlijks tenminste eenmaal verzuimt dan bij organisaties die aangesloten zijn bij kleinere arbodiensten. Dit kan wijzen op een cultuur, waarbij het normaal gevonden wordt voor de meerderheid van de medewerkers om jaarlijks één (of meerdere) keren te verzuimen.

In totaal hebben 129 organisaties deelgenomen aan de NVE. Gemiddeld genomen hadden deze organisaties 1149 medewerkers (893 fte) in dienst in 2013. In totaal representeert de NVE de verzuimgegevens van 144.721 mensen van de beroepsbevolking.

Deze steekproef komt voort uit voornamelijk organisaties die in 2013 meer dan 50 medewerkers in dienst hadden (96% van de deelnemende organisaties), 50% van de deelnemende organisaties had meer dan 500 medewerkers. Het midden- en kleinbedrijf is dus ondervertegenwoordigd in deze enquête. Omdat het MKB over het algemeen een (veel) lager verzuim heeft dan grotere organisaties moeten de resultaten van de NVE dan ook niet als representatief worden gezien voor alle organisaties in Nederland.

Verder dient opgemerkt te worden dat bepaalde sectoren in dit onderzoek ondervertegenwoordigd zijn. De sectoren Zorg en Overheid kwamen verhoudingsgewijs meer voor. Daarom kunnen alleen over deze specifieke sectoren uitspraken gedaan worden.

Eigen Regie
Bij organisaties die Eigen Regie voeren met inzet van zelfstandige professionals, zien wij een lagere verzuimfrequentie en een hoger percentage nulverzuim. Uit een ander onderzoek wordt bevestigd dat Eigen Regie gepaard kan gaan met lagere kosten en lager verzuim, terwijl de tevredenheid bij werkgevers en werknemers juist hoog is. Meer informatie over het onderzoek kunt u hier vinden. Voor het op verantwoorde en effectieve wijze invoeren van het Eigen-regiemodel, geven we u graag advies tijdens een gratis miniconferentie op 17 september as (meer informatie of aanmelden).

Falke & Verbaan gaat verder
Het is duidelijk dat het Eigen-regiemodel (ERM) succesvol is. De beste resultaten worden echter gerealiseerd door de gedragsvisie te combineren met het Eigen-regiemodel. Falke & Verbaan heeft daarom het beste van beide werelden gecombineerd in een aanpak voor Duurzame Inzetbaarheid, die neer komt op een geïntegreerde benadering van alle factoren en randvoorwaarden die duurzame inzetbaarheid beïnvloeden, desgewenst inclusief goede bedrijfsartsen en overige professionals.

Indien u meer wilt weten over deze aanpak dan kunt u contact opnemen met Falke & Verbaan, telefoon 035-6997100