Reactie op het ontwerpadvies van de SER

Op vrijdag 23 mei jl. heeft tijdens de BG-dagen een debat plaatsgevonden over het door de heer Grapperhaus toegelichte ontwerpadvies van de SER. We geven een toelichting op deze discussie en een nadere toelichting op onze zorgpunten.

De opsteller van het ontwerpadvies is professor Frank van Dijk. Hij heeft tijdens de bijeenkomst nog een extra toelichting gegeven. Hij gaf aan in zijn voorstel uit te gaan van de ILO-verdragen (met name ILO 161 dat overigens niet door Nederland geratificeerd is). Hij stelt een publieke uitvoering van de dienstverlening voor uitgaande van Europese kaderrichtlijn waarbij grote bedrijven werken met een klassieke interne arbodienst. Het overige bedrijfsleven maakt in zijn visie bij voorkeur gebruik van een sectorale of branchegerichte arbodienstverlening en als dat niet mogelijk is een gemeenschappelijke arbodienst. Hij wil professionals in de lead, een multidisciplinaire aanpak, sociale partners in het bestuur en geen scheiding tussen preventie en verzuim. Casemanagers zouden vervangen kunnen worden door arboverpleegkundigen of zoals iemand uit de zaal zei: de ‘pratijkondersteuner arbo’. Deze laatste functionaris zou dan ook samen met de arbeidsgeneeskundige en de huisarts de arbeidsgerelateerde zorg voor zzp-ers en flexwerkers moeten vormgeven in de eerste lijn. De kosten van de arbeidsgerelateerde zorg zou net als nu vooral door de werkgever moeten worden betaald en niet vanuit de zorgverzekeringswet (met uitzondering van tweedelijns interventies).

Tijdens de bijeenkomst is gestemd over het SER-voorstel: 63% van de bedrijfsartsen is voor het voorstel en 38% is tegen. De eerste beeldvorming lijkt dus positief. Toch denken wij dat publieke uitvoering uiteindelijk leidt tot minder kwaliteit en efficiency en stijging van het verzuim. Wij denken ook dat publieke uitvoering uiteindelijk de inzet van zzp-bedrijfsartsen minder aantrekkelijk zal maken. Dat zien we nu bijvoorbeeld ook in de zorg gebeuren. De reden dat Frank van Dijk arbodienstverlening publiek wil organiseren is gelegen in het feit dat hij het ‘zorg’ vindt en geen zakelijke dienstverlening. Dat zien we ook terug in de adviesaanvraag aan de SER, daar lijkt als het ware dat dit al een uitgangspunt zou zijn. Wij denken dat hij daarmee een gevaarlijke denkfout maakt en daarbij ook de rol van de bedrijfsarts verengt tot het medische. Op die manier wordt verzuim weer een medisch probleem. Daarnaast is op dit moment arbodienstverlening en ook een groot deel van de inzet van de bedrijfsarts fiscaal en economisch gewoon zakelijke dienstverlening.

Tegelijkertijd zijn wij ook van mening dat er goede elementen in het voorstel zitten zoals de sectorale zorg, de oriëntatie op zelfregie door bedrijven door zelf deskundigheid in te zetten en alleen als dat niet lukt dingen uit te besteden. Dat zijn altijd de uitgangspunten van Immediator geweest, evenals prettig werken en een goed inkomen voor professionals. Wij zullen onze visie met SZW en indien mogelijk ook met SER op dit thema delen.

Het SER-advies in wording heeft van de steun van de werknemersorganisaties en de kroonleden. De werkgevers twijfelen nog. Ook zij hebben mogelijk bedenkingen tegen de financieringstructuur en publieke uitvoering aangezien ze wel betalen maar geen rechtstreekse invloed meer hebben, noch beeld hebben van de kwaliteit van de ingezette professionals. Ook de OVAL ziet grote gevaren, met name voor het voortbestaan van de huidige arbodiensten en de aandeelhoudersbelangen van die arbodiensten. Men spreekt al over het nationaliseren van arbodiensten. Ons gevoel is al met al dat het kind met het badwater weggegooid wordt. Falke & Verbaan zal binnenkort een plan aan het ministerie van SZW en ook aan de SER voorleggen dat lijkt op wat SER nu wil gaan adviseren maar met meer ruimte voor ondernemerschap en keuzevrijheid van bedrijven. In de arbowet van 2005 is duidelijk vastgelegd op bais van uitspraken van het Europese hof dat interne arbodiensten en de maatwerkregeling de voorkeur heeft boven de vangnetregeling. Het afschaffen van beide regelingen en vervanging door verplichte aansluiting bij sectorale of gemeenschappelijke arbodiensten lijkt bovendien strijdig met de uitspraak van het Europese Hof en met de mededingswetgeving.

In juni/juli wordt het defintieve SER advies verwacht.