Kwadrant III

Kwadrant III: Eigen-Regiemodel

 

Door de totstandkoming van de Maatwerkregeling in de Arbowet van 2005 is een wettelijke basis ontstaan voor bedrijven om zonder gecertificeerde arbodienst verantwoorde verzuimbegeleiding en arbozorg intern te organiseren. De maatwerkregeling gaat er vanuit dat directie en OR aantoonbaar overeenstemming hebben bereikt over de wijze waarop interne en externe deskundigen worden ingezet in het eigen regie model. Er moet minimaal een contract zijn met een bedrijfsarts. Indien de organisatie de bijbehorende organisatorische randvoorwaarden invult en zorgt dat medewerkers goed worden voorbereid op hun eigen verantwoordelijkheden en het management goed op laat leiden is dit de beste garantie voor een succesvolle uitvoering.

 

In kwadrant III heeft de organisatie volledig de regie over het verzuimproces. Leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en de organisatie heeft zelf regie over de randvoorwaardelijke zaken die in het verzuimproces aan bod komen. De bedrijfsarts wordt dan ook ingezet als adviseur van de leidinggevende en medewerker, en niet als beslisser in het verzuimproces. Dit neemt niet weg dat de bedrijfsarts gezien zijn medische professie een zorgplicht heeft in het kader van de WGBO .
Het voordeel van kwadrant III is dat de organisatie maximale invloed kan uitoefenen op het verzuim, doordat zij zelf alle onderdelen van het verzuimproces in eigen huis regelt en bewaakt. Daarnaast sluit de dienstverlening van de arbo-professionals hierdoor maximaal aan op het eigen verzuimbeleid. De leidinggevenden en P&O moeten echter wel voorzien zijn van voldoende kennis en vaardigheden om de verzuimbegeleiding adequaat vorm te geven. Werken in Kwadrant III is echter alleen mogelijk als men verzuim vanuit de gedragsmatige visie benadert. De reden hiervoor is dat leidinggevenden, vanuit de Wet Bescherming Persoonsgegevens, medewerkers alleen mogen aanspreken en sturen op het gedrag dat zij vertonen en het functioneren; zij mogen hen niet aanspreken op medische aspecten van verzuim(begeleiding). De gedragsmatige visie is geheel in lijn met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (privacywetgeving).

Voorbeeld
In kwadrant III voert de leidinggevende verzuim- en re-integratiegesprekken met medewerkers en beslist (mogelijk na overleg met HR) wanneer de bedrijfsarts moet worden ingezet. Ook bepaalt de leidinggevende – al dan niet op basis van advies van de bedrijfsarts – de inzet van overige professionals, zoals een psycholoog of fysiotherapeut. De medewerker wordt door iemand binnen de organisatie (P&O of leidinggevende) ingepland voor een spreekuur bij de bedrijfsarts, en het inplannen gaat altijd gepaard met een gemotiveerde adviesvraag (of een vooroverleg) van de leidinggevende aan de bedrijfsarts. De medewerker en leidinggevende zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een spoedige re-integratie (al dan niet naar eigen functie) en zij kunnen gebruik maken van de bedrijfsgeneeskundige expertise van de bedrijfsarts. De organisatie heeft een adequaat verzuimmanagementsysteem waarin zij zelf de verzuimmeldingen kan verwerken, en van waaruit periodiek overzichtelijke managementinformatie uitgedraaid kan worden.

Randvoorwaarden

 • In Kwadrant III dienen een aantal randvoorwaarden te worden ingevuld:
 • Een duidelijke gedragsmatige visie op verzuim, zowel beschreven als uitgedragen in de praktijk.
 • Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden (TBV’s) van alle actoren in het verzuimproces beschrijven.
 • Doorvertalen van de visie en TBV’s naar heldere procedures en verwerkt in systemen: wie doet wat wanneer? Dit is van belang omdat de organisatie niet kan terugvallen op een arbodienst voor de bewaking van het verzuimbegeleidingproces.
 • Leidinggevenden, HR en de bedrijfsarts adequaat toerusten om verzuim vanuit de gedragsmatige visie te kunnen benaderen.
 • In kaart brengen aan welke arbo-professionals behoefte is in het kader van preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie, op welke wijze (wanneer en hoe) deze worden ingezet.
 • Een adequaat verzuimmanagementsysteem waarmee de organisatie goed zicht heeft op het verzuimproces en op termijnbewaking, en van waaruit overzichtelijke managementinformatie kan worden gegenereerd.
 • De spreekuurplanning intern vormgeven, zodat de organisatie zelf de regie heeft over de agenda van de bedrijfsarts.
 • Een spreekuurlocatie binnen de organisatie inrichten voor de bedrijfsarts (en indien van toepassing ook voor andere arbo-professionals). Dit dient ten behoeve van de toegankelijkheid van de bedrijfsarts en zijn zicht op de functies en werkprocessen van medewerkers.
 • In kaart brengen op welke wijze cofinanciering met verzekeraars mogelijk is, bijvoorbeeld op gebied van collectieve zorgverzekering en eigenrisicodragerschap.

 

Een leidinggevende in de rol van casemanager heeft in Kwadrant III de volgende taken:

 • Verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding
 • Heeft de bevoegdheid om afspraken (bijvoorbeeld m.b.t. werkhervatting) met medewerkers te maken
 • Monitoring/bewaking van het proces
 • Registratie/dossiervorming
 • Sturing geven
 • Beslisser in het verzuimproces
 • Preventie, het signaleren van dreigend verzuim

Bedrijfsarts in het Eigen-Regiemodel
Een geschikte bedrijfsarts in het Eigen-Regiemodel beheerst de gedragsmatige visie in de spreekkamer en beschikt over de juiste kwaliteiten om leidinggevenden richting eigen regie te coachen. Van bedrijfsartsen met het keurmerk van Falke & Verbaan kunt u ervan uit gaan dat zij het gedragsmodel voldoende beheersen. Uiteraard geldt hierbij niet dat alle bedrijfsartsen die deze Masterclass hebben gevolgd ook de juiste kwaliteiten bezitten. Falke & Verbaan heeft een brede kennis van de markt van bedrijfsartsen en kan hier indien gewenst over adviseren.

Kosten
Als vuistregel voor het bepalen van de benodigde inzet van een bedrijfsarts, bij een organisatie die volledig werkt volgens het Eigen-Regiemodel, geldt als vuistregel: Bij 500 medewerkers en 5% verzuim is ½ dag bedrijfsarts per week toereikend. Bij 10% verzuim of bij 1000 medewerkers verdubbelt dus de benodigde inzet van de bedrijfsarts.
Het marktconforme tarief van een bedrijfsarts die als goed adviseur en coach van de leidinggevende kan worden ingezet ligt tussen de €150,-  en €175,- per uur. Uitgaande van bovenstaande komen de gemiddelde kosten van arbodienstverlening in kwadrant III uit op €80,- per medewerker. Daar komen de kosten voor overige diensten (zoals een arbeidsdeskundige) nog bij.