Kwadrant V

Kwadrant V: Productiemodel

Een vijfde kwadrant is natuurlijk technisch niet mogelijk. Toch wordt deze apart benoemd. Wij zien dit als een verdere doorontwikkeling van kwadrant III, namelijk de regie volledig bij de medewerker.

In Kwadrant V is de werkgever in feite faciliterend aan de medewerker in de zin van het scheppen van randvoorwaarden voor inzetbaarheid. De medewerker is in eerste instantie verantwoordelijk voor de eigen inzetbaarheid en er wordt gestuurd op resultaat/productiviteit in plaats van op de aan- of afwezigheid van medewerkers.

Dit is alleen mogelijk in organisaties waar het verzuim op een stabiel laag niveau is en waar een grote mate van verantwoordelijkheid bij de medewerkers is belegd. Om in het productiemodel te kunnen werken bieden organisaties vaak faciliteiten aan in de vorm van een online platform met daarin een selectie van diensten, coaching, begeleiding en opleidingen. Medewerkers krijgen bijvoorbeeld een persoonlijk budget dat zij vrij kunnen besteden aan activiteiten die zij geschikt voor zichzelf en hun inzetbaarheid achten, of dit nu te maken heeft met preventie of verzuim of ten behoeve van hun persoonlijke ontwikkeling is. Dit betekent natuurlijk ook dat de arbodienstverlening heel anders is vormgegeven. Zo zullen adviesvragen nog meer vanuit de medewerker komen in plaats van vanuit de leidinggevende. Wij verwachten dat in de toekomst meer bedrijven over zullen gaan op dit model. Arbodienstverlening in de toekomst zal steeds meer gefocust zijn op het individu en diens verantwoordelijkheid voor de eigen inzetbaarheid (van eigen regie naar zelfregie). Dit ook omdat gezien de aangescherpte beleidsregels het goede gesprek over inzetbaarheid vooral gevoerd kan worden voordat er sprake is van verzuim. In het productiemodel neemt de medewerker ook regie als het gaat om het signaleren en bespreken van disbalans voordat er sprake is van verzuim. Toekomstige ontwikkelingen in de kwadranten III, IV en V zullen convergeren naar een vorm van arbodienstverlening die we kunnen kwalificeren als positieve bedrijfsgezondheidszorg of een vorm van integrated health.

De Covid-19 crisis en het thuiswerken geven aan dit model nieuwe impulsen en scheppen nieuwe mogelijkheden met online interventies en E-health en E-HRM oplossingen met de geƫmancipeerde of empowerde medewerker in de lead.