Implementatie van een geheel nieuwe benadering van verzuim bij Vreedenhoff

De eerste stap in het traject was het maken van een Quick Scan. Via een analyse van documenten, cijfers en gesprekken met sleutelinformanten heeft Falke & Verbaan zich een beeld gevormd van de verzuimproblematiek bij Zorgcentrum Vreedenhoff. De grootste beïnvloedingskansen leken te liggen in de hoge meldingsfrequentie die wees op een lage verzuimdrempel. Bovendien bleek dat verzuim hoofdzakelijk medisch benaderd werd: het voorkomen en/of verminderen van de ziekte en de klacht. Met een traditioneel hoog verzuimpercentage van 10%, was deze benadering weinig succesvol.

De aanpak

Na de QuickScan heeft het vervolg van het traject dan ook in het teken gestaan van een geheel nieuwe benadering van verzuim; verzuim beschouwen als een vorm van gedrag dat min of meer los staat van de ziekte of klacht.

Één van de vervolgstappen was de workshop consensusvorming. Tijdens deze bijeenkomst is uitgebreid aandacht geschonken aan de nieuwe benadering van verzuim. De zogenaamde beleidsbepalers (directie, MT, beleidsmedewerker en afvaardiging OR) werden bijeen gebracht en is een aantal afspraken gemaakt. Deze hadden enerzijds betrekking op het formuleren en communiceren van de visie ‘verzuim is gedrag’. Anderzijds zijn afspraken gemaakt over het aanpakken van knelpunten die verzuimgedrag in de hand kunnen werken en het op orde brengen van randvoorwaarden die van invloed zijn op de verzuimcultuur.

De nieuwe visie op verzuim impliceert een andere stijl van leidinggeven dan tot nu toe gehanteerd werd bij Vreedenhoff. Vanaf dat moment is de insteek gekozen van ‘veeleisend helpen’. Dit houdt in een grote betrokkenheid bij de medewerker en van daaruit het zoeken naar de échte oorzaken en oplossingen voor het verzuim. Veeleisend betekent dat de medewerker zelf verantwoordelijk is voor zijn verzuim en voor het aandragen van oplossingen. De leidinggevende heeft een belangrijke rol om de medeweker hierin te activeren.

Tijdens de training Verzuimmanagement voor leidinggevenden, de volgende stap in het traject, is uitgebreid ingegaan op deze stijl van leidinggeven. De vaardigheid om medewerkers vanuit deze stijl aan te spreken op het verzuimgedrag, de oorzaken te achterhalen en te komen tot oplossingen en afspraken, is via gesprekstraining aan de orde geweest. Uitgangspunt hierbij was voortdurend de nieuwe visie op verzuim en de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen leidinggevende – medewerker – bedrijfsarts.

Het resultaat

In januari 2004 is Zorgcentrum Vreedenhoff (destijds 170 medewerkers) gestart met een integraal verzuimmanagement traject in samenwerking met Falke & Verbaan. Aanleiding voor dit traject was het traditioneel hoge verzuimpercentage van 10%. Het verzuim is in 2006 uiteindelijk gedaald tot 4,2 %. En is in 2007 weer opgelopen naar 5,6%. In 2008 liet het verzuim – na een aanvankelijke spectaculaire daling in de voorgaande jaren – weer een licht stijging zien. Daar komt bij dat een aantal medewerkers het verzuimbeleid als knellend zei te ervaren. Ook een aantal leidinggevenden gaf aan handvatten te missen om onderdelen van het beleid goed in de praktijk te brengen. Bijvoorbeeld waar het gaat om het doorvragen aan de telefoon als een medewerker zich wil ‘ziekmelden’. Sindsdien vinden onder begeleiding van Falke & Verbaan jaarlijks opfriscursussen voor alle leidinggevenden plaats. Het verzuim blijft hierdoor onder controle. Het actuele verzuim van Vreedenhoff ligt op 7,2 (januari – mei 2011).

Over het traject met Falke & Verbaan:

“Het integrale verzuimtraject van Falke & Verbaan kan ik omschrijven als doeltreffend. Op korte termijn is het verzuim met enkele procenten verlaagd, op lange termijn blijvend laag. Afgezien van het positieve effect op verzuim, zijn ook andere effecten opgetreden onder de medewerkers zoals betere gesprekstechnieken, het bespreekbaar maken van ongewenst gedrag en het concretiseren van afspraken.” – Hayo Ruysink, Algemeen Manager bij Vreedenhoff