De Participatiewet

Het kabinet wil naar een arbeidsmarkt waarin er voor alle mensen in de Nederlandse samenleving een werkplek is, dus ook voor mensen die niet zelfstandig in staat zijn het wettelijk minimumloon loon (WML) te verdienen. Deze inclusieve arbeidsmarkt hoort bij de participatiesamenleving die het kabinet nastreeft. In het sociaal akkoord is afgesproken dat er vanaf 1 januari 2015 125.000 extra banen worden gecreëerd voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.

Onder deze doelgroep vallen alle mensen die niet zelfstandig het WML kunnen verdienen met een Wajong of WSW indicatie of mensen uit de bijstand.

Van deze 125.000 zal de overheid 25.000 beschutte plekken creëren. De andere 100.000 moeten worden gecreëerd door het bedrijfsleven. In eerste instantie is het de bedoeling dat organisaties deze banenafspraak op vrijwillige basis gaan halen. Als uit de meting van eind 2015 blijkt dat dit nog niet gelukt is, dan zal de quotumwet ´als stok achter de deur’ in werking treden. Deze wet legt op dat bij organisaties (met circa 25 medewerkers of meer) een bepaald percentage van hun personeelsbestand moet bestaan uit mensen uit de doelgroep. Door middel van functiecreatie en job crafting kunnen organisaties deze arbeidsplaatsen creëren.

Als de quotumwet van kracht gaat wordt er opnieuw een probleem vanuit het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel bij werkgevers neergelegd. Wij zien een parallel met 1990, toen de verantwoordelijkheid van het verzuimprobleem bij werkgevers werd gelegd. Blijkbaar is er, voor mensen met bepaalde beperkingen waardoor hun productiviteitsniveau te laag ligt om het WML te verdienen, helaas geen plek in de huidige kenniseconomie. De intentie om een inclusieve arbeidsmarkt te creëren is natuurlijk heel mooi! Maar de vraag is: zal een gekunstelde participatiewet de oplossing zijn?

Wat betekent de participatiewet voor u als werkgever? Als u als organisatie daadwerkelijk een afspiegeling van de samenleving wilt zijn en ook mensen uit de doelgroep een kans wilt bieden, is dit een uitgelezen gelegenheid om hiermee aan de slag te gaan. Echter vindt het eerste beoordelingsmoment pas in 2016 plaats om te bepalen of de quotumwet ingezet zal worden. Desalniettemin is het raadzaam om vast te stellen wat de scenario’s zijn voor uw organisatie. U wilt natuurlijk wel vooraan staan als de zogeheten ´war for wajong´ aanbreekt.

Falke & Verbaan geeft u graag advies, neem contact op.