Column: Nieuwe misstanden in de arbodienstverlening of incidenten?

Nadat vorig jaar de Zembla-uitzendingen aantoonden dat enkele casemanagementbedrijven of verzuimbureaus de privacy schonden en de vrije toegang tot de bedrijfsarts onmogelijk maakten, komt de FNV nu ook met misstanden in de verzuimbegeleiding door arbodienstverleners en werkgevers zelf. (Bron: artikel ‘Ziekte misbruikt om werknemers te ontslaan’, AD.nl, 18 maart jl).

Wij zien als organisatieadviseurs zo nu en dan ook organisaties die zeggen het eigen-regiemodel geïmplementeerd te hebben, maar niets anders hebben gedaan dan afscheid nemen van de arbodienst en een ‘los’ lopende bedrijfsarts inhuren, of zelfs alleen een externe casemanager die met wisselende bedrijfsartsen werkt. De casemanager hanteert dan het medisch model en gaat met de werknemer in discussie over wel of niet ziek zijn. Overigens komt deze werkwijze ook bij gecertificeerde arbodiensten voor.

In feite heeft bovenstaande werkwijze niets met eigen regie en goed werkgeverschap te maken. De term eigen regie wordt momenteel voor diverse constructies in Arboland gebruikt die afwijken van de traditionele arbodienstverlening. De term dreigt daardoor onhoudbaar te worden.

Om verwarring te voorkomen: wij spreken liever over het dienstverleningsmodel III (het 3e kwadrant) volgens het Kwadrantenmodel van Falke & Verbaan. We gaan daarbij terug naar de jaren 2003-2005, destijds lanceerde Falke & Verbaan de term Kwadrantenmodel voor arbodienstverlening. Dit model is ontwikkeld na de introductie van de WVP en kreeg wettelijke ondersteuning in de Maatwerkregeling van de Arbowet van 2005. Het Kwadrantenmodel van Falke & Verbaan wordt nog steeds door veel arbodiensten en bedrijven gehanteerd en is te raadplegen op deze website (zie: Het Kwadrantenmodel).

Bij dienstverlening volgens het 3e kwadrant:

▪ hebben leidinggevende en werknemer zelf de regie;
▪ is de bedrijfsarts toegankelijk voor de werknemer;
▪ vervult de bedrijfsarts zijn zorgplicht;
▪ adviseert de bedrijfsarts onafhankelijk en in termen van mogelijkheden en beperkingen;
▪ heeft de bedrijfsarts een adviesrol naar de werknemer, de leidinggevende en het (HR-)management;
▪ is de privacy geborgd;
▪ wordt door leidinggevende het gedragsmodel gehanteerd.

Bedrijven die de randvoorwaarden invullen, behorend bij eigen regie en de Maatwerkregeling, worden mede door de verplichte overeenstemming tussen OR en directie over de wijze waarop interne en externe deskundigen worden ingezet, als vanzelfsprekend gevrijwaard voor de mogelijke excessen die de FNV signaleert.

Laten we daarbij niet vergeten dat er ook heel veel goed gaat rond het sociale beleid van ondernemingen en instellingen. We hebben in Nederland ondanks de crisis prima arbeidsomstandigheden, relatief tevreden medewerkers, een betere arbeidsparticipatie van ouderen, een zeer laag ziekteverzuim en een hoge arbeidsproductiviteit vergeleken met de meeste andere landen om ons heen.

In het belang van kwalitatief verantwoorde en effectieve dienstverlening krijgt iedere organisatie die volgens het 3e kwadrant naar het eigen-regiemodel wil overstappen en in zee gaat met Falke & Verbaan de toolkit ERM (Eigen Regie Model) aangeboden. Met deze toolkit vult u bij het implementatieproces alle randvoorwaarden in met ondersteuning van Falke & Verbaan. Op deze wijze is de dienstverlening transparant, de privacy geborgd en kan het eigen-regiemodel volgens het 3e kwadrant verantwoord functioneren.

Meer informatie:
Wilt u hierover meer weten, dan kunt u contact opnemen met Falke & Verbaan via telefoonnummer 035-6997100 of info@falkeverbaan.nl

Auteur:
Reijer Pille, directeur Falke & Verbaan Groep