Wet BeZaVa, hogere wiskunde of toch gewoon begrijpelijke materie?

Alle werkgevers in Nederland hebben eind 2013 de premiedifferentiatiebrief 2014 voor de Werkhervattingskas ontvangen. Hierop staan de premies voor ZW, WGA-vast en WGA-flex. Termen als gedifferentieerde premiepercentage Whk,

middelgrote of grote werkgever, premiecomponent, wegingsfactor, sectoraal% en individueel werkgeversrisicopercentage komen voorbij.
Begint het u al te duizelen? Toch is het allemaal niet heel ingewikkeld, als deze zaken in de juiste context worden geplaatst.

De regering vindt het noodzakelijk dat werkgevers financieel gestimuleerd worden, zowel bij ziekteverzuim als bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Tot vorig jaar gold dit alleen voor de vaste werknemers, maar vanaf 1-1-2014 voor alle werknemers. Deze BeZaVa-wet (ook wel modernisering Ziektewet genoemd) is in algemene zin wel bekend bij de werkgevers. Maar nu net die details; dat maakt het interessant. Daarom vinden wij het nuttig om samen met u het volgende door te nemen:

– Op welke wijze wordt een verzuimende ex-werknemer financieel geprikkeld? De eerstejaars ZW-beoordeling begint z’n vruchten af te werpen. Daarnaast: werken is lonend, gezien de ZW-uitkering 70% * (dagloon -/- nieuw loon). Maar hoe werkt dit als je eigen risicodrager bent?
– Is er ook sprake van een flex-risico ‘ziek uit dienst’ als iemand na 30 jaar trouwe dienst boventallig is verklaard en op de laatste dag ziek is? Dit is toch geen vangnetter? Het antwoord is ja. Hierdoor ontstaat een ZW-recht.
– Het bepalen van recht, hoogte en duur van de ZW bij eigen risicodragerschap: wie mag dat doen? De werkgever zelf of een verzekeringsarts? De werkgever zelf; en deze moet zich voor medische zaken laten bijstaan door een bedrijfsarts. Een verklaring die hier betrekking op heeft moet meegestuurd worden bij de aanvraag tot eigen risicodragerschap ZW.
– Moet het eigen risicodragen ZW verzekerd worden? Nee, er is geen sprake van een plicht tot verzekeren of garantiestelling
– Heb ik te maken met uitlooprisico? Een werkgever begint bij de start van het eigen risicodragen met een schone lei.
– Is het verplicht om voor zowel ZW als voor WGA eigen risicodrager te zijn? Doe ik er goed aan om het per 1-7 te worden? Of toch maar per 1-1-2015? En hoe zit het dan ook al weer met WGA-flex? Helpt een juridische bepaling om onder nawerking uit te komen, mag ik de premies in rekening brengen bij mijn werknemers?

Er zijn vele raakvlakken en praktische aspecten rond de BeZaVa. Net als u de wetgeving enigszins snapt is het volgende probleem hoe dit in te passen is in een geïntegreerd verzuim- en WIAbeleid. Op al deze vragen kunnen wij voor u de antwoorden verzorgen.

Deze en nog veel meer praktische vragen komen aan bod tijdens de training op 13 mei, u kunt zich hier aanmelden.